BOOK-KEEPER

Kancelaria Biegłych Rewidentów

znajdziesz właściwą drogę...

Badanie i audyt sprawozdań finansowych oraz przeglądy śródroczne

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z:
– wymogami ustawy o rachunkowości
– normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
– Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej

Zakres badań jest z reguły dostosowany do charakteru działalności jednostki oraz jej stanu rachunkowości. Obejmuje udział biegłego rewidenta w pracach inwentaryzacyjnych, ustalenie poprawności danych bilansu otwarcia, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu finansowo-księgowego, ustalenie poprawności poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. Zakres badań zazwyczaj obejmuje dwa etapy tj.: badanie wstępne przed sporządzeniem sprawozdania i badanie właściwe. Stałą praktyką stało się, poza formalnie zawartą umową, utrzymywanie kontaktu z badaną jednostką w celu udzielania jej konsultacji w zakresie interpretacji z dziedziny rachunkowości i finansów oraz opodatkowania działalności. Z tegoż względu proponujemy naszym klientom rozważenie możliwości uściślenia wzajemnych kontaktów i współpracy poprzez podpisanie umowy wieloletniej. Umożliwia to wówczas oprócz wspomnianych wyżej kontaktów przeprowadzenie auditingu całorocznego.

Ekspertyzy stanu ksiąg

Wykonywane w tym zakresie czynności pozwalają na postawienie pełnej diagnozy stanu organizacji i funkcjonowania rachunkowości podmiotów co do zgodności z przepisami ustawy. Usługa ta ma na celu przekazanie menadżerom przedsiębiorstw oceny prawidłowości i efektywności realizowanych prac przez ich komórki finansowo – księgowe bez konieczności zlecenia badania sprawozdania finansowego.

Przekształcenia i połączenia spółek

W zakresie przekształceń i połączeń podmiotów gospodarczych oferujemy audytorską obsługę tych przedsięwzięć dokonywanych w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Dotyczy ona zmian formy prawnej zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych.

Audyt podatkowy

Usługa ta dotyczy zweryfikowania na życzenie klienta poprawności rozliczeń z organami podatkowymi. Jej charakter jest analogiczny jak ekspertyzy ksiąg rachunkowych lecz jest związany jedynie z oceną poprawności stosowania przepisów podatkowych.

Audyt zewnętrzny środków unijnych

Usługa ta ma na celu wydanie opinii czy realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, efektem czego jest zapewnienie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane i czy rzeczywiście zostały zrealizowane. Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych zarówno liczbowych jak i opisowych zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.

Audyt sprawozdań finansowych

Spojrzymy na całość…

Nawigacja

SIEDZIBA

Kontakt

Księgowy Bielsko-Biała

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 4/1b

Kontakt

Tel./ fax:

+33 811 55 87

+33 811 55 89

Wyślij wiadomość

info@book-keeper.pl