BOOK-KEEPER

Kancelaria Biegłych Rewidentów

znajdziesz właściwą drogę...

Sprawozdania finansowe

To najważniejszy raport jednostki gospodarczej. Należy go sporządzić na koniec każdego roku przedsiębiorstwa, przygotowywany w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest obowiązkiem każdej jednostki, która stosuje pełną księgowość.  Ważne jest, by dokument ten miał ściśle określoną formę i spisany był w rzetelny i czytelny sposób, tak by odbiorca z łatwością odczytał wszelkie zawarte w nim informacje. Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, w jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość, narzuca Ustawa o rachunkowości. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić do sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Badanie sprawozdań finansowych jest szczególnie istotne i obowiązkowe dla tych jednostek, w których potwierdzenie prawidłowości danych w sprawozdaniu ma kluczowe znaczenie. Są to spółki akcyjne, zwłaszcza spółki notowane na giełdzie, ponadto wszystkie banki, SKOKi oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Wyjątkiem w przypadku spółek akcyjnych są spółki akcyjne w organizacji. Badane mogą być również inne jednostki, w zależności od wielkości zatrudnienia i przychodów oraz wysokości sumy bilansowej.

Badanie spółek

jeśli chodzi o tą procedurę, obecność biegłego rewidenta jest niezbędna, a wręcz kluczowa, zwłaszcza gdy w perspektywie jest łączenie spółek czy innego rodzaju przekształcenia. Badanie spółek przygotowuje się też gdy mamy do czynienia z połączeniami spółek i w przypadku sprawozdań grup kapitałowych. Jednostki, które podlegają obowiązkowemu badaniu zobowiązane są do przygotowania rachunku przepływów pieniężnych a także zestawienia zmian w kapitale własnym. Jeśli chodzi o inne jednostki obowiązkowe są rachunek zysków i strat, bilans a także dodatkowa informacja dołączona do sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe 

spółek akcyjnych podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Głównym celem badania finansowego jest wyrażenie przez rewidenta opinii na temat prawidłowości i rzetelności firmy, w której w sposób przejrzysty przedstawiona jest sytuacja majątkowa, finansowa badanej jednostki. Do opinii dołączany jest także raport z badania. Dlatego właśnie kluczowym jest  w przypadku rewidenta zachowanie bezstronności i niezależności. W tym przypadku jak i przy sporządzaniu pozostałych dokumentów, w Book – Keeper zawsze z oddaniem służymy Państwu pomocą, radą i wsparciem nie tylko w kwestii małych jak i średnich przedsiębiorstw.

Do naszych zadań zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, dbając o to by nasza praca wykonywana była na najwyższym możliwym poziomie, z chęcią pomożemy Państwu wykonać sprawozdanie finansowe jak i inne niezbędne pisma czy rozliczenia. Będąc firmą z długoletnim doświadczeniem zdążyliśmy już wypracować sobie status rzetelnej i otwartej na potrzeby klienta firmy.

Jesteśmy tutaj dla Państwa a Wasze zaufanie stanowi dla nas wartość nadrzędną.

 

Sprawozdania finansowe

Nawigacja

SIEDZIBA

 

Kontakt

Księgowy Bielsko-Biała

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 4/1b

Kontakt

Tel./ fax:

33 811 55 87

33 811 55 89

Wyślij wiadomość

info@book-keeper.pl